ಪತಿವ್ರತಾ ಅಂದರೆ?

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಹಳೆಯ ಜೋಕ್ ಬರೆಯದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ 🙂

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ರತಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ,

ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ರತಗಳಿವೆ,
ಶಾಖ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವದು
ದಧಿ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವದು
ಕ್ಷೀರ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವದು
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವದು
ಪತಿವ್ರತ(/ತಾ) ಅಂದರೆ ಗಂಡನ್ನ …

(ಮೊನ್ನೆ ಬರೆದಾಗ ವ್ರತವನ್ನ ವೃತ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ರತವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ:) )