ತೇರಾನೇರಿ ತೇರಾನೇರಿ …

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಿತಿಯಾ ದಿವಸ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಆರಾಧನೆ. ಇಲ್ಲೆ ಲಿವರ್ಮೋರ್ ಗುಡಿ ಒಳಗ ಎಸ್ವಿಬಿಎಮ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ರಥೋತ್ಸವ. ಒಂದಷ್ಟು ಛೋಲೊ ದಾಸರ ಹಾಡಿನ ಭಜನಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಇಕಾ ಇಲ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ.

Advertisements