ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ…

ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ, ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಎಂದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊದಲ್ನುಡಿಗಳ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇದೇನು ಇವನು ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನ್ನಡದ (ಸು)ವೀರನೋ, ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಬುಕ್ಕಾ ಬುಕ್ಕಾ ಅನ್ನುತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಈಗ ಪುಕ್ಕ ಆಗಿ ಕಾಪ, ಕಾ, ಕೀಯ್ ಇತ್ಯಾಗಿ ಆಗ ತೊಡಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಆಗಿದೆ :). ಮೊನ್ನೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಏನೋ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತೊಡೆಯೇರಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಪೆನ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಾನೂ ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ! ಆಗ ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳೊಡನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕೊಲಾಜ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಪುಟ್ಟ ಪೋರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು

ಪುಟ್ಟ ಪೋರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು

Advertisements