ನಮನ

 

ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಯಿ ಅವ್ವ

ಜನ್ಮದಾತ್ರಿ ಜನನಿ ಮಾತೆ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೊನಲಿನಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಹಸನು ಮಾಡಿ

 

ಅಪ್ಪನೊಡನೆ ಕಂಡ ಕನಸ

ಒಪ್ಪವಾಗಿ ನನಸಗೊಳಿಸೆ

ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹಗಲು ಇರುಳು

ನಿಮ್ಮ ನೀವು ತೇಯ್ದುಕೊಂಡು

 

ಗಟ್ಟಿ ಮನದಿ ಕಷ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿ

ದಿಟ್ಟ ತನದ ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿ

ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ತಾಗದಂತೆ

ದಿಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನಂತೆ ಕಾದು

 

ಬಾಳು ಬೆಳೆಸಿದವ್ವ, ಮೇಲ್ಮೆ

ತಿಳಿಸಿದವ್ವ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ

ಬೇಳ್ವೆ ನಡೆಸಿ, ಹರಿಯ ಗುರುವ

ಒಲಿಸಿಕೊಂಬ ಹಾದಿ ತಿಳಿಸಿ

 

ನಗುತ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿ

ಬಗೆಯ ತುಂಬಿ ನಿಂತೆಯಮ್ಮ

ಏನ ಕೊಡಲಿ ತಾಯೆ ನಿನಗೆ?

ಏನ ಹೇಳಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ?

 

ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಯಿ ಅವ್ವ

ಜನ್ಮದಾತ್ರಿ ಜನನಿ ಮಾತೆ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ

ಗಮ್ಮ ಬಾಗಿ ನಮಿಪೆ ನಮಿಪೆ

ಮದರ್ಸ್ ಡೇಕ್ಕ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಾಗ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಬಂದದ! )

 

Advertisements

One thought on “ನಮನ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s