ಬೆಂಕಿಗೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕಬಾರದಂತೆ!

ಇವರು ಮಹಾನ್ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು
ಗಾಳಿಗೇ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟವರು!

ನುಸುಳಿದ ಗಾಳಿಯು ರಭಸದಲುಕ್ಕುತ
ಹಸಿರಿನ ತೋಪಿನ ಗಿಡಮರ ಉರುಳಿಸಿ
ಹೊಸಕುತ ಹೂಗಳ ಹಾರಿಸೆ ಪಣ್ಗಳ
ಬೀಸುತ ಬಂದರು ಬಗೆಬಗೆ ಆಯುಧ

ಹಿಡಿಯಿರಿ ಬಿಡದಿರಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಕಟ್ಟಿರಿ
ಒಡೆಯನ ತೋಟವ ಕೆಡಹುವ ತೊಂಡನ
ಹುಡುಕಿರಿ ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿಹ ನೋಡಿರಿ
ಗಿಡದಲಿ ಸುಳಿದಿಹ ಗಾಳಿಯ ಗುದ್ದಿರಿ

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹೇಗೋ ಎಂತೋ
ಮೂರನೆ ಒಂದರ ಬೆಲೆಯನೆ ತೆತ್ತೋ
ಇವರೇ ಹಿಡಿದರೊ ತಾನೇ ಸಿಕ್ತೋ
ಮುಟ್ಟಿಲಿ ಕಟ್ಟಿದೆವೆನ್ನುತ ಕುಣಿದರು

ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಶಾಸ್ತಿಯ
ನೀಡಿದ ಒಡೆಯನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೆಚ್ಚುತ
ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಗಿದರು ಎಣ್ಣೆಯ ಸುರಿದರು
ಇಟ್ಟರು ಬೆಂಕಿಯ ಸುಟ್ಟರು ಗಾಳಿಯ!

ಆ ಮನೆ ಈ ಮನೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರಮನೆ
ಸರಭರ ಉರಿಸುತ ಹರಡುತ ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಗಟ್ಟಿಗರಿಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರ ಕೂಟವು
ಸುಟ್ಟಿರೆ ಪಟ್ಟಣ, “ಸತ್ತೆವೊ ಕೆಟ್ಟೆವೊ

ಆರಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಉರಿಯನು ತಾಳೆವೊ
ನೀರನು ತನ್ನಿರಿ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿರಿ”
ತಾರಕಕೇರಿತು ಹಾಹಾಕಾರವು
ಅರಿತರೆ ಬಿದ್ದಿಹ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾರಣ?

ಹರುಷದ ವನದಲಿ ವೃಕ್ಷದ ನೆರಳಲಿ
ಉರಿದಿಹ ಮಣ್ಣಿನ ಅಣುಗಿಯ ಶೋಕಕೆ
ಮರುಗಿಹ ಆಣ್ಮನ ಕೋಪದ ಕಿಡಿಯದು
ಹಾರಿತು ಹಾಟಕದೂರನು ಸುಟ್ಟಿತು

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s