ಕಲತ್ರವಸ್ತ್ರಕೃತಾಲಯಂ…

ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೀಗಿತ್ತಂತೆ..

ಉನ್ನತ ನವರತ್ನಮಯವಾದ ಅರಮನೆಯ
ಚೆನ್ನೇಮಗಳಿಂದ ವಿರಚಿಸಿ
ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಡಿ ಇಡದಂತೆ ||

– ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭನ

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತಂತೆ..

ಪುರಾಪ್ಯಜೇಯೋ ಮುರಜಿತ್ಕಿಲಾತ್ರ
ಪುರೀಂ ವಿಧಾಯಾಭವದತ್ಯಜೇಯಃ
ಮಮೇತ್ಥಮಾಭಾತಿ ಕಲತ್ರವಸ್ತ್ರಕೃತಾ-
ಲಯಂ ಕಃ ಖಲು ಜೇತುಕಾಮಃ
– ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಅಧ್ಯಾಯ ೧೬, ನುಡಿ ೫೯

(ಮೊದಲೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಲಶಕ್ಯನಾದ ಮುರವೈರಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಸಮುದ್ರವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಸುತರಾಂ ಜಯಿಸಲಶಕ್ಯನೇ ಆದನು. ನನಗೆ ಹೀಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಹೆಂಡತಿಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಅಡಗಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಯಾವೋನು ಜಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.
[ಭೋದೇವಿಯು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ, ಸಮುದ್ರವು ಭೂ ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿನೋದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿರುತ್ತಾರೆ])

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s